Pred začiatkom nákupu v tomto internetovom obchode sa prosím zoznámte s týmito obchodnými podmienkami. Potvrdením objednávky kupujúci súhlasí s nižšie uvedenými podmienkami nákupu v internetovom obchode www.bcool.sk.Tento internetový obchod (ďalej len „obchod“) prevádzkuje spol. Diskont, IČO: 48236292, DIČ: 1086883666.„Kúpna zmluva“ predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar určený jednotlivo čo do množstva a druhu a previesť na neho vlastnícke právo a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu tovaru.1. Objednávka a uzatvorenie zmluvyVšetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu www.bcool.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s tymito nákupnými i reklamačnými podmienkami. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri realizácií objednávky. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho zákazníka a jej prijatím na strane predávajúceho.Poskytnutím údajov k registrácii alebo vyplnením elektronickej objednávky „kupujúci“ súhlasí s tým, že predávajúci bude tieto dáta v zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov používať.„Predávajúci“ sa zaväzuje, že tieto dáta budú podkladom pre vlastné interné a marketingové potreby a v žiadnom prípade ich nebude odovzdávať tretím osobám.2. Dodacie podmienky, dodacie lehoty a prepravaPredávajúci sa zaväzuje:dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávkydodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravyPredávajúci nezodpovedá za:oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťouoneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľaza poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťouKupujúci sa zaväzuje:objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalovzaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávkynepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúcehoV prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Priemerná doba expedície nášho tovaru sa pohybuje do 2-15 pracovných dní.Doprava bude realizovaná prepravnou spoločnosťou Slovenskou poštou.Objednaný tovar zasielame na dobierku, na adresu udanú zákazníkom v objednávke.3. Ceny tovaru a platby za tovarVšetky ceny uvedené v internetovom obchode www.bcool.sk sú vrátane DPH.Cena je vždy potvrdená v spresnení objednávky e-mailom. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Úhrada objednaného tovaru je možná týmito spôsobmi:platba dobierkou: cena za tovar je uhradená v hotovosti pri prevzatí zásielky od dopravcu Slovenskej poštyplatba prostredníctvom služby PayPalDokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.4. Zrušenie objednávkyKupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru.Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 15 dní rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ zákazník nepožiada inak.5. Vrátenie tovaruTovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia. Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí kupujúci. Tovar vrátený na spôsob dobierky neprijímame. Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru.6. Reklamačný poriadokKupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať.V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho – spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený.Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame.Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zákazník právo na odstránenie vzniklej vady. V prípade, že vada tovaru jeneodstrániteľná, nahradí dodávateľ zákazníkovi vadný výrobok novým, alebo po dohode – výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu.Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebenímznečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržbypoužívaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používavonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častízásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhumechanickým poškodením- roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškriabaním vrstiev tovaru a pod.Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim.Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho.Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné nákupné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.